Schuiven in de ruimte

28 november 2023 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis
In de nacht van donderdag 26 oktober heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2024 en een groot aantal amende­menten aangenomen. Op sommige onderdelen heeft dit geleid tot behoorlijke aanpassing van de oorspronkelijke plannen.  Ik bespreek de meest opvallende wijzigingen.

Het heeft er alle schijn van dat veel wijzigingen zijn ingegeven met het oog op de komende verkiezingen. Ter dekking van sommige aanpassingen is er behoorlijk geschoven met eerdere plannen. Het is maar de vraag hoeveel wijzigingen in de Eerste Kamer overeind zullen blijven. De plenaire behandeling en stemming over de wetsvoorstellen zijn voorzien in de tweede en derde week van december. Een aantal wijzigingen was al verwacht. Zo wil men het toptarief in box 2 per 1 januari 2024 verhogen van 31% naar 33%. Het verhogen van het tarief in box 3 naar 36% was ook al eerder geopperd en kwam dus ook niet als een verrassing. Een belastingheffing naar werkelijk genoten rendement zal nog wel een aantal jaren op zich laten wachten.

Verlaging drempelbedrag excessief lenen

De Overheid wil met de Wet excessief lenen hoge schulden bij de eigen BV van dga’s en andere houders van een aanmerkelijk belang tegengaan. Wanneer een bepaalde schuld op de peildatum van 31 december 2023 boven de € 700.000 komt, zal het meerdere als een belaste uitdeling worden aangemerkt. In het aangenomen voorstel wil men de grens per 31 december 2024 verder verlagen naar € 500.000. Dat betekent in voorkomende gevallen dat er in 2024 wellicht opnieuw actie ondernomen moet worden. 

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling Het lage percentage van de vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75%. In het wetsvoorstel was een verlaging naar 70% voorgesteld. Ook komt de voorwaarde te vervallen van ‘tenminste 0,5%’ voor situaties waarin de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is van een rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk belang hield in dat andere lichaam.

Verdere versobering 30% regeling

De 30%-regeling, de mogelijkheid om een deel van het loon aan werknemers die uit het buitenland zijn aangetrokken belastingvrij uit te keren, wordt per 1 januari 2024 nog verder versoberd. De regeling was al eerder versoberd. Nieuw is dat de 30%-regeling in de eerste 20 maanden nog wel 30% bedraagt, maar voor de tweede 20 maanden verlaagd wordt naar 20%. Gedurende de derde 20 maanden bedraagt deze 10%. Ook wordt de buitenlandse partiële belastingplicht per 2024 afgeschaft. Voor werknemers die nu van de 30%-regeling gebruikmaken geldt overgangsrecht.

Andere opvallende wijzigingen

De voorgenomen afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 gaat niet door. Aan de andere kant vervalt met ingang van 2025 de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting, zodat de inkoop van eigen aandelen voortaan even zwaar wordt belast als het uitkeren van dividend. De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt nagenoeg gehalveerd, waarmee de mkb-­winstvrijstelling op een percentage van 13,31% komt. We wachten af wat er in december uiteindelijk van de plannen terecht komt! ●

Altijd op de hoogte blijven?