POV-leden achter koers Vitale Varkenshouderij

1 december 2015 Vleesmagazine

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) staan achter de koers die de POV vaart in het traject Vitale Varkenshouderij. Gesteund door 10 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken zet POV onder andere in op Holland Varken.

Het ministerie van Economische Zaken heeft het voornemen 10 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de POV om de uitvoering van Vitale Varkenshouderij te stimuleren. Daarnaast stelt het ministerie van EZ 10 miljoen euro beschikbaar aan de POV en Zuivel.NL (de brancheorganisatie van de zuivelketen) voor het stimuleren van mestverwerking en het verwaarden van mineralen. De POV heeft hiervoor een bedrag van 5 miljoen euro opgenomen in de begroting voor 2016.

Holland Varken

POV wil 5 miljoen euro voor Vitale Varkenshouderij onder meer besteden aan het stimuleren van deelname van varkenshouders aan het nieuwe ketenkwaliteits- en marktinformatiesysteem Holland Varken/Pork from Holland via korting op de tarieven. Het nieuwe systeem moet de basis zijn voor het verbeteren van de ketensturing, ketensamenwerking en het versterken van de marktpositie van de varkenshouders. Tevens is de inzet dat de overheid (NVWA) toegaat naar een risico gebaseerde aanpak waardoor de keuringskosten kunnen worden verlaagd. De resterende gelden worden ingezet ten behoeve van het faciliteren van de wijkers en stoppers.

Kostenreductie

Nederlandse varkenshouders maken gemiddeld gezien 20 cent extra kosten per kilo varkensvlees in vergelijking met hun Europese collega’s. Dit verschil moet kleiner worden. Het verlagen van de mestafzetkosten is hierbij prioriteit. Vanuit de EU steungelden stelt EZ 10 miljoen euro beschikbaar voor een stimuleringsprogramma voor mestverwerking en - verwaarding, waarvan 5 miljoen euro voor POV is gereserveerd. De inzet is dat het totaalbedrag van 10 miljoen euro ten gunste komt van de primaire producent. Dit kan door het openstellen van een regeling voor (groepen) veehouders, waarbij het inleggeld van melkveehouders en varkenshouders voor het realiseren van een mestverwerkingsinstallatie wordt verdubbeld.

Constructief

Voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma van de POV zijn blij met de eensgezinde en constructieve houding van de POV-leden. Ook tijdens de raadplegingsavonden hebben varkenshouders veel goede input geleverd en ook kritische vragen en opmerkingen geplaatst. ‘Daar zijn wij blij mee. Dit onderstreept dat varkenshouders samen met ons willen meedenken over en meewerken aan een vitale varkenshouderij. Zij zien in meerderheid het belang om de krachten te bundelen en gezamenlijk op te treden in plaats van individueel.’

Activiteitenplan

De regiegroep Vitale Varkenshouderij komt begin 2016 met een concreet activiteitenplan. Buck Consultants International ondersteunt de POV en de regiegroep bij het opstellen van dit activiteitenplan en het voorbereiden van uitvoeringsmaatregelen. Het activiteitenplan richt zich op marktkracht (o.a. ketensturing), reductie van kosten (mestverwaarding en keuringskosten) en herstructurering van de sector (faciliteren van wijkers en stoppers).

Altijd op de hoogte blijven?