Het kabinet Rutte III

23 december 2017 Alex Deuzeman

Het kabinet Rutte III is gevormd en op 26 oktober door de koning beëdigd. Er zijn veel plannen in het regeerakkoord opgenomen die vooral te maken hebben met het milieu en de verschuiving van de lasten van arbeid naar consumptie. Daarmee wordt een nieuwe trend gezet.

Wij zullen ons, zoals de vorige keer al aangekondigd, met name richten op fiscale en arbeidsrechtelijke veranderingen die eraan komen.

Allereerst de fiscale wijzigingen, want er gaat fiscaal veel veranderen, zowel voor particulieren als voor ondernemers. Uitvoerig in de media (en in het parlement) zijn geweest het lage btw-tarief dat van 6 naar 9 procent zal gaan, de afschaffing van de dividendbelasting (belasting op winstuitkeringen voor aandeelhouders) en het geleidelijk afschaffen van ‘de wet Hillen’. Dit laatste betekent dat iedereen de bijtelling op de eigen woning (eigen woningforfait) blijft behouden, ondanks het feit dat een hypotheek daarop bijna of geheel is afgelost. Dat niet iedereen gelukkig met deze drie maatregelen is volstrekt evident. Er is hier dan ook veel politieke en maatschappelijke discussie over.

Minder erg zal zijn dat een zogenaamde ‘sociale vlaktaks’ in box 1 (de box voor de belastingheffing op het inkomen en de eigen woning) zal worden ingevoerd. De belastingtarieven hier worden verlaagd en vereenvoudigd van 4 schijven naar 2 schijven. Iedereen zal dit positief moeten merken in zijn/haar koopkracht.

Geen enkele bank

Een andere grote veranderingen in de belastingheffing betreft box 3 (de box voor de belastingheffing op het vermogen). Het belastingvrije deel wordt verhoogd en het rendement op het vermogen zal meer aan gaan sluiten op het werkelijke rendement van het vermogen in plaats van nu het fictieve rendement van 4 procent. En u weet net als ik, dat bij geen enkele bank meer 4 procent rente op spaargeld wordt genoten.

Ook zullen allerlei privé-aftrekposten voor particulieren worden verminderd en de zelfstandigenaftrek voor ondernemers verlaagd. De Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlaagd van 55 naar 54,5 procent. Voor alle gebouwen gaat gelden dat daarop niet verder kan worden afgeschreven dan tot 100 procent van de WOZ-waarde (werkelijke waarde). Er is nog niks bekend over een mogelijke overgangsregeling.

Voor wat betreft arbeidsrechtelijke voorwaarden het volgende. De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Het ontslagrecht wordt versoepeld. En werknemers krijgen volgens de plannen van het kabinet vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van nu na twee jaar. Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan tien jaar. Verder worden enkele ‘scherpe randjes’ aan de verplichting om de transitievergoeding te betalen verlicht, vooral voor MKB’ers, met name ingeval van langdurige ziekte van een medewerker of bedrijfsbeëindiging wegens economische redenen.

'Teller op nul'

De periode waarna elkaar opeenvolgende contracten overgaan in een vast contract wordt weer verlengd van twee naar drie jaar. Voor opvolgende contracten gaat ‘de teller op nul’ als tussen twee contracten een tussenpoos van zes maanden zit. Ook worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd om het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Het kraamverlof voor partners (waarbij het loon volledig wordt doorbetaald) gaat van twee naar vijf dagen, het adoptieverlof van vier naar zes weken. De mogelijkheden voor payrolling worden beperkt.

Veel van bovengenoemde plannen zullen pas vanaf 2019 of zelfs daarna hun opgeld doen. Het is dan ook van belang om de consequenties van deze maatregelen voor u persoonlijk of uw onderneming met een fiscalist of jurist te bespreken en te kijken of mogelijke effecten kunnen worden beperkt of juist uitgenut.

Auteur Alex Deuzeman biedt als zelfstandig professional ondernemers in de foodbranche bedrijfseconomische, commerciële en fiscale adviezen aan, met als ultieme doel de exploitatie van de onderneming te verbeteren, rust en ren dement te creëren. Meer informatie: deubuco.richarddeuzeman.nl

Altijd op de hoogte blijven?