Een faillissement kan soms worden vermeden!

gert-jan

 

Bijna alle ondernemers overkomt het een keer in het ondernemersbestaan; het gaat bedrijfseconomisch zo slecht dat het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat. Het is dan vaak een dubbeltje op zijn kant. Veel bedrijven hebben in zo’n situatie nog een redelijke tot goed toekomstperspectief maar de schuldenberg is dan de molensteen om de nek. In veel gevallen eindigde dit dan alsnog in een faillissement van het bedrijf, omdat er geen regeling getroffen kon worden met de schuldeisers. Met de WHOA is daarin per 1 januari 2021 verandering gekomen. Deze wet is naar onze mening een welkome aanvulling voor de praktijk voor bedrijven bij insolventieproblemen

Waar staat WHOA voor?

WHOA staat voor Wet Homologatie onderhands akkoord en is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA maakt onderdeel uit van de Faillissementswet en deze regeling maakt het mogelijk om schulden te saneren met behulp van een onderhands akkoord.

Het is een instrument om een bedrijf financieel te herstructureren. Voor de invoering van de WHOA was het zo dat schuldeisers niet gedwongen konden worden om mee te werken aan het saneren van de schulden van een bedrijf met behulp van een onderhands akkoord (crediteurenakkoord). Het slagen van een onderhands akkoord was volledig afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de schuldeisers. In de praktijk leidde dat ertoe dat als (meerdere) schuldeisers de kont tegen de krib gooiden en dus niet meewerkten aan de schuldsanering van een bedrijf, het bedrijf hierna alsnog failliet ging. 

De regeling uit de WHOA lijkt sterk op de dwangakkoordregeling zoals we die al kennen in faillissement. Deze regeling werkt als volgt: in het faillissement wordt door de gefailleerde een crediteurenakkoord aangeboden aan de schuldeisers. Als de helft van de schuldenaren die tezamen tenminste de helft van de schuldenlast vertegenwoordigen instemmen met het akkoord, wordt het akkoord aangenomen. Als het akkoord wordt aangenomen, zijn ook de tegenstemmende schuldeisers aan het akkoord gebonden. Om die reden wordt het ook een dwangakkoord genoemd. In de faillissementspraktijk wordt een dergelijk akkoord pas aangeboden aan schuldeisers als het faillissement bijna is afgewikkeld. 

Voorwaarden voor toepassing WHOA

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een WHOA-traject is dat een bedrijf in een toestand verkeert waarin redelijkerwijs aannemelijk is dat zij insolvent zal geraken. Daarbij moet ook duidelijk zijn dat het bedrijf na sanering van de schulden wel levensvatbaar is.  Niet alleen de schuldenaar kan een procedure starten maar ook schuldeisers, aandeelhouders of een OR/personeelsvertegenwoordiging. Daarmee is de WHOA een uitbreiding voor de kring van gerechtigden ten opzichte van de regeling voor 1 januari 2021.

De WHOA maakt het mogelijk dat een dergelijk ‘dwangakkoord’ ook buiten het faillissement van een bedrijf kan worden aangeboden. Aks de rechter het onderhandse akkoord bekrachtigd, officieel: homologeert, zijn alle schuldeisers aan het akkoord gebonden zonder dat een bedrijf in staat van faillissement hoeft te verkeren. Een bedrijf kan in een WHOA-traject als eerste een verzoek doen voor een afkoelingsperiode. In die periode heeft een schuldeiser geen mogelijkheid om zich te verhalen op het vermogen/goederen van het bedrijf. Net als bij faillissement wordt de schuldeiser zodoende tijdelijk op afstand gezet.

Conclusie

Met de WHOA heeft de wetgever aan de praktijk een instrument toegevoegd om bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren tegemoet te komen om sneller en efficiënter  schulden te saneren.  Andere landen kenden een dergelijk regeling buiten faillissement al, nu is deze mogelijkheid er gelukkig ook in Nederland. Als u vragen heeft over een onderhands akkoord buiten faillissement dan kunt u met ons contact opnemen. Wij ondersteunen u graag in het traject van de WHOA en het onderhands akkoord.

Lees ook
De onderneming en beperkte gemeenschap van goederen

De onderneming en beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenregime ingrijpend veranderd. Indien u vóór 1 januari 2018 in het huwelijksbootje bent gestapt, geldt de algehele wettelijke gemeenschap van goederen. Zo valt bij ondernemers ook de eigen zaak na het huwelijk in de gemeenschap.

VN organiseert wedstrijd voor bedrijven die het voedselsysteem transformeren

VN organiseert wedstrijd voor bedrijven die het voedselsysteem transformeren

Kleine en middelgrote bedrijven en start-ups die zich bezighouden met het transformeren van voedselsystemen, kunnen zich opgeven voor de Best Small Business-wedstrijd van de Verenigde Naties.

Laat geen geld liggen!

Laat geen geld liggen!

Het inkomensplaatje van veel belastingplichtigen zal er door corona anders uitzien dan voorgaande jaren. Zijn er naast de overheidsmaatregelen nog meer mogelijkheden om de pijn wat te verzachten?