Wat betekent de nieuwe klimaatwet concreet voor uw bedrijf?

20 augustus 2021 Yvon Bemelman
Illustratie: Daan Mens

Het grote doel van de Europese Green Deal, die op 11 december 2019 werd gepresenteerd, is de Europese Unie (EU) klimaatneutraal en circulair maken. De standpunten zijn vastgelegd in een Europese klimaatwet die op 24 juni 2021 officieel is aangenomen. Kortom, de doelstelling van een klimaatneutrale EU in 2050 is nu in wetgeving opgenomen.

Hierop volgend is op 14 juli jongstleden door de Europese Commissie een pakket aan voorstellen uitgebracht. Ook wel het ‘fit for 55’-pakket genoemd. Met de ambitie om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Het pakket bestaat uit wetgevings­instrumenten om het doel van de Europese ­klimaatwet te bereiken.

Minder fossiele brandstoffen

De streefcijfers in de nieuwe (voorgestelde) wetgeving moeten overheid en bedrijfsleven stimuleren te werken aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen (gas, olie) en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie. Hier zijn investeringen voor nodig en de overheid wil dit stimuleren door tegemoetkomingen bij ‘goed gedrag’ en hogere belastingen bij ‘fout gedrag’.

Zo worden fossiele brandstoffen gefaseerd duurder en mogen er vanaf 2035 geen benzineauto’s meer gemaakt worden. De gemiddelde emissies van nieuwe auto’s moeten vanaf 2030 met 55% en van nieuwe bestelwagens met 50% dalen en vanaf 2035 met 100% ten opzichte van het niveau van 2021. Ook wordt het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) uitgebreid en verzwaard. De EU-landen en het Europees Parlement moeten de maatregelen nog wel goedkeuren.

De extra kosten die dit met zich meebrengt kunnen op de wereldmarkt economisch zwaar wegen. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft bijvoorbeeld al negatief op de voorstellen gereageerd en noemt het ‘fit for 55’-pakket handelsbelemmerend. Maar omdat nu ook China werkt aan een soortgelijke maatregel, en de Verenigde Staten deze overweging ook heeft zal deze kritiek niet lang standhouden. Bij de Europese klimaatwet spreekt men dan ook niet alleen over klimaat­doelen, maar over sociaal-economische doelen.

Echter, de Europese klimaatwet is wel aangenomen en dan gaat het er, grofweg bekeken, dus niet om OF je investeert in klimaatneutraliteit, maar WANNEER en HOE. Beter anticiperen dan negeren.

Duurzaam investeren

Denk bij nieuwe investeringen aan:

 • Energiezuinige apparatuur
 • Duurzame verpakkingen (niet geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen zoals olie voor plastic)
 • Elektrische vervoermiddelen (voor vrachtwagens is dit nog een lastig punt, maar deze rijden op biogas van (eigen) afval. Dan kom je al een eind op weg met een circulaire economie
 • Warmtepompen in plaats van gas
 • Extra isolatie (minder energieverbruik)
 • Zonnepanelen
 • Duurzame energie (bijvoorbeeld windenergie)
 • CO2-afvang en opslag (lagere CO2-uitsoot)
 • Efficiënt gebruik van energie en grondstoffen (reststoffen terugwinnen en hergebruiken)
 • Van biologisch afval grondstoffen maken
 • Fossiele brandstoffen op termijn vervangen door duurzaam opgewekte elektriciteit

Vervuiler betaalt

De belasting op fossiele brandstoffen wordt straks Europees geregeld. In Nederland is deze nu al fors hoger dan in de rest van Europa. Het kan zijn dat met de komst van de Europese klimaatwet deze belasting gelijk wordt getrokken. Maar goed, dan volgt er wel weer een andere (aanvullende) belasting. Feit blijft dat de vervuiler de rekening zal gaan betalen. De gedachte is ook dat de investeringen voor een klimaatneutraal bedrijf zichzelf op termijn gaan terugbetalen.

Er komt een sociaal klimaatfonds waarmee de lidstaten van de Europese Commissie burgers kunnen helpen met investeringen in onder andere energiebesparingen, nieuwe verwarmings- en koelsystemen en schonere auto’s. Dit fonds zal uit de EU-begroting worden gefinancierd aan de hand van een deel van de inkomsten van het nieuwe emissiehandelssysteem voor de bouwsector en een deel van de inkomsten uit het wegvervoer. De ‘vervuilende’ bedrijven gaan dit dus betalen en dat bedrag zal met de tijd alleen maar oplopen. Belangrijk dus om nu al stappen te ondernemen.

Meten = weten

Veel professionele bedrijven werken al aan meetbare doelstellingen voor een meer klimaat­neutraal klimaat. Want, zoals we met HACCP al gewend zijn: meten = weten. Het is verstandig om het energieverbruik per jaar vast te leggen en controleren of bepaalde aanpassingen in het bedrijf resultaat opleveren. De EU wil het energieverbruik met 9% terugdringen in 2030. Het is mooi als je als bedrijf insteekt op dit doel. Er zijn ondernemers die hier voortvarend op inhaken en geld verdienen door duurzaamheid (aantoonbaar) te realiseren en deze te communiceren in reclame-uitingen. Het is de kunst om duurzaamheid door te voeren en ook, onderaan de streep, geld te besparen. De grootste besparing valt te behalen in het duurzaam vervangen van bijvoorbeeld apparatuur, verlichting en wagenpark wanneer deze aan vervanging toe zijn.

Yvon Bemelman

Yvon Bemelman is management consultant bij Condor-­Consultancy en werkt sinds 1995 als  zelfstandigwerkend professional op het gebied van kwaliteitszorg(en), de ­Warenwet en Europese wetgeving (food).

Altijd op de hoogte blijven?