Over spaargelden krijg je normaliter rente en over schulden betaal je doorgaans rente. De laatste paar jaar is de rente erg laag geweest, maar inmiddels is deze weer stijgende. Hoe gaat de Belastingdienst om met belastingrente? 

De Belastingdienst hanteert drie soorten rente: de invorderings-, de coulance- en de belasting­rente. In deze bijdrage beperk ik mij tot de belastingrente.

Wat is belastingrente?

Belastingrente wordt berekend als de Belastingdienst een aanslag te laat kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat er niet op tijd of voor het juiste bedrag aangifte is gedaan. Er moet dan rente betaald worden over het bedrag dat aan belasting (bij)betaald moet worden. Bij vermindering van een aanslag naar aanleiding van bezwaar of beroep wordt geen belastingrente vergoed. Als er eerder al belastingrente is betaald op de desbetreffende aanslag wordt deze belastingrente (voor zover toerekenbaar aan de vermindering) wel teruggegeven.

Hoe hoog is de rente?

In de coronaperiode golden tijdelijk lagere rentepercentages. Het percentage van de belasting- en invorderingsrente is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%. Voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting (hierna: VPB resp. BB) is de rente gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Thans bedraagt de belastingrente voor de VPB en BB 8% en 4% voor andere belastingen. Omdat de ECB begin dit jaar een rentestijging heeft aangekondigd van 2,5%, zou de te betalen belastingrente voor de VPB en BB per 1 maart verhoogd worden naar 10,5%. Het kabinet heeft dit voornemen echter voorlopig geparkeerd. Tot de wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente blijft voor betaalde rente 8% gelden, maar voor belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op de vergoeding van belastingrente blijft het percentage 10,5%.

Over welke periode?

De aanvang van het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend bij belastingaanslagen is verschillend per belasting­soort. Voor een uitvoerig overzicht verwijs ik graag naar de site van de Belastingdienst. Als voorbeeld noem ik de bepalingen voor het hoge rentepercentage van de VPB. Voor de VPB begint het tijdvak op 1 juli na afloop van het belastingjaar. Bij een gebroken boekjaar begint het tijdvak pas op de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Uitgaande van de VPB 2022, betaalt de onderneming geen belastingrente als uiterlijk 30 april 2023 een voorlopige aanslag over 2022 wordt aangevraagd en de definitieve aanslag later niet hoger uitpakt. Als de aangifte VPB 2022 is ontvangen voor 1 juni 2023 en de aanslag conform de aangifte wordt vastgesteld, is er ook geen sprake van verschuldigde belastingrente. 

Er gelden voor de Belastingdienst ook termijnen om de belastingrente vast te stellen. De termijn bedraagt in het algemeen 14 weken na de datum van ontvangst van een verzoek en 19 weken na de datum van ontvangst van een aangifte. Er gelden afwijkende termijnen voor specifieke omstandigheden. 

Moraal van het verhaal

Vraag tijdig en voor een zo nauwkeurig mogelijk verwacht inkomen een voorlopige aanslag aan! 

Heeft u vragen over dit of een ander fiscaal onderwerp? Bel of mail dan naar Profinis Accountants & Adviseurs 

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?