Foto: Pixabay

Een clausule die vaak in de algemene voorwaarden behorend bij overeenkomsten wordt opgenomen, is het stilzwijgende verlengingsbeding. Dit houdt in dat de overeenkomst tijdig door de tegenpartij dient te worden opgezegd anders zal deze stilzwijgend worden verlengd. Vergeet een ondernemer de overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn op te zeggen, dan zit een ondernemer stilzwijgend nog een jaar aan de overeenkomst vast.

Over het algemeen doet een ondernemer er goed aan om bij het contracteren algemene voorwaarden te hanteren, waarin de rechten en plichten van de ondernemer en de klant gewaarborgd zijn. De wet stelt echter wel twee eisen aan deze algemene voorwaarden. Ten eerste, dient de ondernemer zijn wederpartij in de gelegenheid te stellen om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Ten tweede, mogen de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. Dit betekent dat niet zomaar alle bepalingen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen en voorzichtigheid hierbij geboden is. Vooral indien het een overeenkomst met een consument betreft. Indien de algemene voorwaarden niet rijmen met de in de wet genoemde vereisten, zijn deze vernietigbaar.

Kopieertoestel

Een beding in de algemene voorwaarden is niet zomaar onredelijk bezwarend. In een recente zaak bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch werd een beding over stilzwijgende verlenging in de algemene voorwaarden wel onredelijk bezwarend geacht en werd een beroep op vernietiging van dit beding gehonoreerd. In deze zaak ging het om de huur van een kopieertoestel. Ingevolge het voornoemde beding werd de voor zes jaar aangegane huur van een kopieerapparaat, indien niet één jaar voor het einde van de looptijd van het contract opgezegd, stilzwijgend met zes jaar verlengd. Dit werd in de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend geacht. De rechter gaat vooral na wat in de desbetreffende sector al dan niet gebruikelijk is. In de sector van kopieerapparaten is een verlenging van twaalf maanden gebruikelijk. De verlenging van zes jaar was dus onredelijk.

Een beroep op vernietiging van een beding in de algemene voorwaarden kan overigens niet worden ingeroepen door ‘grote bedrijven’. Hierbij gaat het om bedrijven die verplicht zijn hun jaarrekening te publiceren of waar meer dan vijftig personen werkzaam zijn. Grote bedrijven kunnen een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid. De eisen die de wet stelt aan de algemene voorwaarden zijn vooral gericht op het beschermen van het midden- en kleinbedrijf.

Dit artikel verscheen eerder op: Bakkers in bedrijf

Altijd op de hoogte blijven?