Het min-maxcontract; de voordelen en de risico's uitgelegd

Vakmedianet opdracht 7154t.b.v. VleesmagazineFoto's: Slagerij John de Roode in Heemskerk

In deze onzekere tijd zal de vraag naar een grotere flexibele arbeidsschil naar verwachting weer toenemen. Welke gevolgen zal de huidige situatie hebben voor uw bedrijf en hoe verhoudt zich dat tot de inzet van de factor arbeid? Een min-maxcontract kan dan uitkomst bieden, maar wat houdt zo’n contract nu eigenlijk in? Wat zijn de voordelen en risico’s van een min-maxcontract?

Een min-maxcontract is een arbeidsovereenkomst waarbij werkgever en werknemer zowel een minimum als een maximum aantal arbeidsuren overeenkomen. De werknemer heeft daarbij in ieder geval recht op loon over het minimum aantal overeengekomen arbeidsuren, ook wel de garantie-uren genoemd.

Voor het aantal arbeidsuren boven het minimum tot het maximum aan arbeidsuren kan de werknemer worden opgeroepen en daarbij is hij verplicht om aan die oproep gehoor te geven.

gert-jan-300x300 Gert-Jan van Egmond, juridisch adviseur.

Arbeidsomvang

In de praktijk is vaak niet duidelijk wat de arbeidsomvang is. Het minimum en het maximum staat vast, maar daarmee staat niet vast hoeveel een medewerker in een week of maand zal moeten werken. Een werknemer kan dan een beroep doen op een rechtsvermoeden voor de arbeidsomvang. Dit houdt in dat, als de arbeidsovereenkomst tenminste drie maanden heeft geduurd, wordt vermoed dat de arbeidsomvang de grootte heeft van het gemiddelde in de drie maanden ervoor.

[intermezzo:1]

In de rechtspraak wordt over het rechtsvermoeden bij min-maxcontracten sterkt wisselend geoordeeld. Zo werd een medewerker, die een contract had voor 25-30 uur per week, in het gelijk gesteld toen hij over de laatste vijf jaar 35 uur had gewerkt.

Aan de andere kant werd een beroep op het rechtsvermoeden afgewezen van een medewerker, met een contract van 75-125 dagen per jaar, die stelde in een periode van meer dan een jaar gemiddeld 157 dagen te hebben gewerkt, dat dit zijn arbeidsomvang was.

Wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 is daarbij met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)nog de wettelijke aanvullende verplichting voor een werkgever gekomen om nadat de werknemer een jaar in dienst is een aanbod te doen voor een vast aantal arbeidsuren.

Beperk de uren

Een werkgever doet er verstandig aan om – in ieder geval voor het eerste jaar – te beginnen met een laag aantal minimumuren als moeilijk is vast te stellen wat het werkaanbod zal zijn. Bij een hoog aantal minimumuren en (te) weinig werkaanbod heeft een werknemer immers recht op loon over het minimum aantal uren. Het minimum en maximum aantal uren kan per week, maand of per jaar worden afgesproken. Hoe groot de marge tussen het minimum en maximum aantal uren mag zijn, is geen (wettelijk) kader voor en in de prakrijk komen aanzienlijke marges voor.

Als de minimumuren minder zijn dan 15 uur per week en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, geldt daarnaast nog dat een medewerker recht heeft op loon over tenminste 3 uur per oproep. Deze verplichting kan alleen in de eerste 6 maanden van het contract worden uitgesloten. Een werkgever kan dus ‘spelen’ met het aantal uren waarop een medewerker moet werken.

'Het min-maxcontract kan een werkgever in deze onzekere tijden de ruimte bieden, maar misbruik het niet'

Juridisch adviseur Gert-Jan van Egmond

Daarbij speelt het beginsel van goed werkgeverschap echter wel een rol. Een werkgever moet zich dus ook redelijk opstellen bij het vaststellen van het werkrooster. Dit kan met zich meebrengen dat een min of meer vast werkrooster niet gewijzigd mag worden zonder overleg met de medewerker. Rooster dus wisselend in om die flexibiliteit te behouden.

Voordelen

Een min-maxcontract biedt voordelen doordat een werkgever flexibel kan omgaan met de inzet van arbeidsuren. Het min-maxcontract biedt een medewerker zekerheid voor het minimale aantal arbeidsuren en de werkgever de mogelijkheid om de medewerker extra in te zetten als dat nodig is. Zelfs ruime marges tussen het minimale en maximale aantal arbeidsuren is toegestaan. Een min-maxcontract is een arbeidsovereenkomst en dus zijn ook de reguliere regels erop van toepassing, zoals het beginsel van goed werkgeverschap.

Het min-maxcontract kan een werkgever in deze onzekere tijden de ruimte bieden die er nodig is om flexibel met arbeidsuren en werkaanbod te kunnen omspringen. Gebruik een min-maxcontract ook daarvoor, maar misbruik het niet.

 
Dossiers
Lees ook
Een faillissement kan soms worden vermeden!

Een faillissement kan soms worden vermeden!

  Bijna alle ondernemers overkomt het een keer in het ondernemersbestaan; het gaat bedrijfseconomisch zo slecht dat het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat. Het is dan vaak een dubbeltje op zijn kant. Veel bedrijven hebben in zo’n situatie nog een redelijke tot goed toekomstperspectief maar de schuldenberg is dan de molensteen...

Laat geen geld liggen!

Laat geen geld liggen!

Het inkomensplaatje van veel belastingplichtigen zal er door corona anders uitzien dan voorgaande jaren. Zijn er naast de overheidsmaatregelen nog meer mogelijkheden om de pijn wat te verzachten?

Naar een gezond groeibedrijf

Naar een gezond groeibedrijf

Wie had tien jaar geleden kunnen denken dat we onze wasmachines, maaltijden en dagelijkse boodschappen tegenwoordig vooral online bestellen? Dat e-health en m-health gemeengoed worden, dat we auto’s steeds vaker delen (beschikbaarheid is immers belangrijker dan bezit) en dat er volop wordt geëxperimenteerd met zelfsturende auto’s?